гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка злополука на гости на хотели

Обект на застраховане

Застраховат се български или чуждестранни граждани, наричани по-нататък гости, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон, наричани за краткост хотел, на територията на Република България.

Покрити рискове

Покрити рискове по тези условия са :
– смърт вследствие злополука;
– трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
– медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
– репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
– кражба чрез взлом или загуба на личен багаж;
– гражданска отговорност на госта за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Застрахователна сума и отговорност на Застрахователя:

Застраховката е в сила за събития, настъпили на територията на хотела или извън него, включително и по време на кратки екскурзии на госта в страната и/или чужбина, когато не е прекратена регистрацията му в хотела.
Застрахователят е отговорен само за събития, настъпили на територията на хотела.
Застрахователната сума и лимитите на отговорност се определят по договореност между хотелиера и Застрахователя.
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, негов представител, медицинско или друго длъжностно лице е необходимо незабавно (до 24 часа) да се свържат с Асистанс компанията на посочените в застрахователната полица телефони и да предоставят подробна информация за събитието.
При изрични указания от страна на Асистанс компанията или Застрахователя, Застрахованият да заплати направените разходи, или при извънредни случаи, когато Застрахованият не е успял да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят на Застрахователя.

Сключване, начало и край на застраховката:

Застраховката се счита за сключена с регистрирането на госта в хотела и заплащането на застрахователната премия.
Застраховката влиза в сила от момента на регистрирането на госта в хотела и се прекратява в момента на окончателно напускане на хотела.

Взаимоотношения между страните при настъпване на застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрито по условията на застраховката, гостът е длъжен:
– да уведоми администрацията на хотела незабавно (в срок от 24 часа), а в случай на кражба или грабеж на багаж – и полицейските или други упълномощени органи на властта;
– Застрахованият трябва да докаже съществуването и стойността на частично или пълно загубените или откраднатите предмети по процедура, установена от съответните институции;
– да съдейства на администрацията на хотела, на Застрахователя и на съответните органи на властта за установяване причините за настъпване на застрахователно събитие и размера на щетите.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти