гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Продукти

Застраховка гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Обект на застраховане по задължителна застраховка Гражданска Отговорност на автомобилистите е гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство… повече >

Застраховка автокаско

Автомобилна заскраховка Каско, с която срещу платена застрахователна премия предоставя застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на моторно превозно средство (МПС), както и допълнително извършени разходи, в резултат на настъпили застрахователни събития.
Обект на застраховката:
Обект на застраховане са сухопътни превозни средства / без… повече >

Застраховка на местата в МПС

ЗАСТРАХОВКА НА МЕСТАТА В МПС

Заедно със застраховка Гражданска отговорност във всяка една застрахователна компания се предлага възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка Злополука на местата в МПС

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховат се задължително всички места посочени в свидетелството за регистрация на МПС, включително и мястото на водача. За МПС със… повече >

Застраховка имущество

Домашно имущество се предоставя срещу платена премия за застрахователна защита на собствено или чуждо недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, наричани по- нататък ЗАСТРАХОВАН, срещу пожар и природни бедствия.
Недвижимо имущество са: жилища, вили, офиси, търговски сгради и помещения, стопански сгради.

Движимо имущество са:… повече >

Застраховка живот

ОБЩ? ПОЛОЖЕН?Я
Застраховките са индивидуални или групови и се сключват по тарифи на застрахователя. Тарифата, по която е сключена застраховката, се посочва в застрахователната полица.
Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, по нататък наричано застрахован.
ПОКР?Т? Р?СКОВЕ
Застраховката покрива смърт на застрахования, настъпила в… повече >

Застраховка професионална отговорност

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРО?ТЕЛ??
Предмет и обхват на застрахователна защита

Съгласно Общи условия задължително застраховане в проектирането и строителството е във връзка с вреди,причинени на собственика /инвеститора, другите участници в строителството и/ или трети
лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение напрофесионалната им дейност.
Застрахователното покритие… повече >

Медицинска застраховка

Медицинска застраховка. Помощ при пътуване и пребиваване с осигурен асистанс

Застраховат се български гpаждани, както и чуждестранни граждани със статут на временно пребиваващи в Република България при пътуване и пребиваване извън географската територия на РБългария. Обект на… повече >

Застраховка карго

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ. ТОВАР? ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ – КАРГО. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА НА ТОВАР? ПО ШОСЕ – ЧМР
КАРГО
Застраховат се всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани от юридически или физически лица по договори за внос, износ, транзит или вътрешни превози, за които има валидно сключен договор за… повече >

Застраховка отговорност на превозвача на товари по шосе

Застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе се базира изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на… повече >

Застраховка земеделски култури

Застраховката се сключва целогодишно, без ограничения и крайни срокове. Препоръчително е застрахователните суми на културите да не надвишават възприетите в различните компании максимални стойности. В противен случай застраховането се извършва с разрешение от Централно управление.

За… повече >

Застраховка животни

За определяне на тарифата е необходима следната информация: вид на животните и желаното от клиента покритие от рискове.
За определяне на конкретната застрахователна премия е необходима информация за желаната от кандидата за застраховане застрахователна сума на глава.
При някои… повече >

Застраховка плавателни съдове

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Обект на застраховане са речни, канални, езерни и морски плавателните съдове на юридически и физически лица, наричани по-нататък Застрахован.
ПОКР?Т? Р?СКОВЕ
Рисковете, които покрива застраховка Каско на плавателния съд, са пълно или частично обезщетяване на вредите, настъпили в резултат на:
– стихийни бедствия – буря, мълния, вулканично изригване, земетресение и… повече >

Застраховка трудова злополука

С наредбата се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука“ на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа… повече >

Застраховка злополука на спортисти

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации.
По тези условия се застраховат и треньори и спорти съдии.
По условията на застраховка “Злополука на спортисти”… повече >

Застраховка злополука на учащи

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Застраховат се групово български и чуждестранни учащи и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши).
Застраховат се и децата и персоналът в детски градини и ясли.
Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

Не се застраховат:
– малолетни… повече >

Застраховка злополука на гости на хотели

Обект на застраховане

Застраховат се български или чуждестранни граждани, наричани по-нататък гости, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон, наричани за краткост хотел, на територията на Република България.

Покрити рискове
Покрити рискове по тези условия са… повече >


гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти