гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка на местата в МПС

ЗАСТРАХОВКА НА МЕСТАТА В МПС

Заедно със застраховка Гражданска отговорност във всяка една застрахователна компания се предлага възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка Злополука на местата в МПС

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховат се задължително всички места посочени в свидетелството за регистрация на МПС, включително и мястото на водача. За МПС със специално медицинско предназначение /линейки/ се застраховат само местата посочени в регистрационния талон.
Не се застраховат местата на мотопеди.

ПОКР?Т? Р?СКОВЕ ПО ТАЗ? ЗАСТРАХОВКА СА:

– Смърт вследствие злополука.
– Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.
– Временна загуба на работоспособност вследствие злополука.

?ЗКЛЮЧЕН? Р?СКОВЕ:

Застрахователят не дължи застрахователни суми или обезщетения:
– за събития, които не са в резултат на ПТП с участието на застрахованото моторно превозно средство
– при управление на моторно превозно средство от неправоспособен водач, който е под въздействието на алкохол, наркотици, опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества и др. подобни, в това число лекарствени средства, които са противопоказани при шофиране
– при участие в тренировки и съзтезания с МПС, освен ако не е уговорено друго.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА ? ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

Вписаната в застрахователната полица застрахователна сума за едно място е еднаква за всички места в МПС.
Ако се установи, че в момента на злополука са пътували повече лица /включително шофьора и децата/, отколкото са застрахованите места, се изплаща пропорционално намалена сума, в зависимост от броя на застрахованите места и броя на пътуващите в МПС лица.
Отговорността на Застрахователя е само за събития, настъпили в резултат на ПТП с участието на застрахованото МПС.
Застрахователното покритие започва от момента на качване на водача/пътника в застрахованото МПС и приключва при слизане от него.

ЗАДЪЛЖ?ТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА МЕСТАТА НА ПЪТН?Ц?ТЕ В ОБЩЕСТВЕН?Я ПРЕВОЗ

Застраховка Злополука на пътниците в обществения превоз е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС,които извършват обществен превоз: таксиметрови автомобили; релсови превозни средства; тролейбуси и автобуси; въздухоплавателни средства; всички видове морски и речни плавателни съдове; въжени линии и влекове;

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ:

Обект на застраховане по задължителната застраховка Злополука са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз. За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.

Задължителната застраховка има действие само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България.

Качването и слизането на пътниците по време на движение на превозното средство или извън определяне за тази цел места прекратява действието на застраховката, освен ако напускането на превозното средство в движение е предизвикано от непосредствена опасност за живота или здравето на пътника.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКР?Т?Е:

Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахотелната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато вследствие на злополука е причинена смърт или трайна загуба на работоспособност на пътник.
При настъпване на злополука застрахованият пътник или неговите наследници имат право да искат от застрахователя, с който е сключен договорът, да плати застрахователната сума или съответната част от нея.

?ЗКЛЮЧЕН? Р?СКОВЕ:

Застрахователят не дължи плащане, когато причинената на пътника смърт или трайна загуба на работоспособност е вследствие на:
– война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни
– терористичен акт, освен в случаите, когато покритието на риска е изрично договорено от застрахователя
– опит за извършване на престъпление от общ характер от пътник
– опит за самоубийство или самоубийство на пътник
– заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане
– преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука
– алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник
– земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно лъчение.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти