гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка трудова злополука

С наредбата се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука“ на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.
Не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска „злополука“, включително военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и служителите от Министерството на вътрешните работи и от Държавната агенция „Гражданска защита“.
Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол.
С колективен трудов договор могат да се определят допълнително работници и служители, които задължително се застраховат за риска „трудова злополука“ при доказана необходимост и реализиран риск.
?кономическата дейност на предприятието се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности.
Трудовият травматизъм се определя чрез коефициент на трудов травматизъм на базата на статистическа информация за трудовите злополуки по икономически дейности за 3-годишен период, предхождащ годината, в която се правят изчисленията. ?нформацията трябва да съдържа окончателни данни за всяка календарна година от информационната система за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт.

ПОКР?Т? ЗАСТРАХОВАТЕЛН? Р?СКОВЕ ? ЗАСТРАХОВАТЕЛН? СУМ?

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:
– смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
– трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
– временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.
-Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.
Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

ЗАСТРАХОВАТЕЛН? ОБЕЗЩЕТЕН?Я

При смърт на застраховано лице застрахователите изплащат обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор.
При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката.

Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката.
В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност вследствие на трудова злополука и последваща трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за трайно намалена работоспособност се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност.
В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и/или трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука и последваща смърт на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за смърт се намалява с размера на изплатените обезщетения.
Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт – на законните му наследници.
Когато застрахованото лице, съответно неговите наследници не са навършили пълнолетие или са запретени, застрахователното обезщетение се внася на тяхно име в търговска банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност, за което застрахователят ги уведомява писмено.
За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение на застрахователя се представят следните документи:
– писмено искане;
– копие от застрахователния договор;
– препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
– копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
-разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
– други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.
Дължимото застрахователно обезщетение или сума по задължителната застраховка „Трудова злополука“ се заплаща в 15-дневен срок след представянето на всички посочени в застрахователния договор документи.
Правата по договора за задължителната застраховка „Трудова злополука“ се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМ?Я

Застрахователната премия по задължителна застраховка „Трудова злополука“ е годишна или месечна в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работника или служителя и работодателя. Застрахователната премия може да бъде разсрочвана на месечни, тримесечни или шестмесечни вноски, както и при други схеми, договорени между страните. Конкретните размери на застрахователните премии се определят в застрахователния договор.

СКЛЮЧВАНЕ ? СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Договорът за задължителната застраховка „Трудова злополука“ се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година.
Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти