гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка плавателни съдове

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застраховане са речни, канални, езерни и морски плавателните съдове на юридически и физически лица, наричани по-нататък Застрахован.

ПОКР?Т? Р?СКОВЕ

Рисковете, които покрива застраховка Каско на плавателния съд, са пълно или частично обезщетяване на вредите, настъпили в резултат на:
– стихийни бедствия – буря, мълния, вулканично изригване, земетресение и др.;
– морски бедствия (събития) – корабокрушение, засядане, преобръщане, потъване, изчезване;
– аварийни събития при товарене, разтоварване, манипулиране с товара и гориво-смазочните материали, както и при съоръжаване и разоръжаване на корабните претоварни средства и при свързването им с бреговите съоръжения;
– пожар, експлозия на борда или извън него, взрив в котлите;
– скъсване на валове и оси;
– скрит дефект в корпуса, машините, механизмите, корабните устройства и системи, принадлежности и стъкмяване;
– сблъскване или удар с плаващ, подвижен, неподвижен или летящ предмет.

?ЗКЛЮЧЕН? Р?СКОВЕ

?зключени от покритие са рисковете по застраховка Каско на плавателния съд за пълно и частично обезщетяване на вредите, настъпили в резултат на:
– обикновените действия на вълните и ветровете;
– собствен недостатък, конструктивни грешки, овехтяване, износване, загниване, корозия и други подобни, както и от некачествен ремонт;
– отправяне на плавателния съд в немореходно състояние, освен ако това се дължи на скрити недостатъци на плавателния съд;
– неспазване правилата и изискванията за натоварване на плавателния съд с избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни товари;
– неспазване от Застрахования на международни конвенции, споразумения, закони и правила на съответните държави относно оборудването на кораба и плаването;
– умишлени действия и груба небрежност на Застрахования. Екипажът не се счита застрахован по смисъла на тази клауза;
– одраскване и олющване;
– форсиране на лед над допустимата от класа на кораба дебелина;
– използване на плавателния съд за цели, за които не е предназначен, а така също извън ограниченията по района на плаване, мореходността и вида на товарите;
– вина на ремонтното предприятие, докато плавателният съд е на ремонт;
– ядрени продукти или ядрени експлозии и последиците от тях;
– рисковете “Война” и “Стачки”, освен ако не е уговорено друго;
– материалите, вещите, мебелите, пособията и запасите от гориво и храна, необходими за стъкмяване на плавателния съд, не са застраховани за частични щети освен в случаите на пожар, експлозия и др.;
– разноските за боядисване на подводната част на застрахования плавателен съд за отстраняване на щети от застрахователно събитие, покрито от застрахователния договор, ако последното боядисване е било извършено преди повече от 12 месеца от датата на събитието;
– обичайните експлоатационни разходи, свързани със самото плаване, зимуване и карантина на плавателния съд;
– загубите от неустойки, денгуби, бездействие, закъснение, промени на цени и такси, валутни курсови разлики, лихви, спиране на работа, търговски загуби, обезценки и други косвени вреди и загуби.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума по застраховка Каско е стойността на плавателния съд към деня на сключване на застрахователния договор или на договорена между двете страни стойност, но не по-висока от действителната стойност.
Стойността на плавателния съд обхваща и стойността на неговите машини, принадлежности, предметите на стъкмяването, както и разходите по застраховката.
Ако е уговорена по-голяма застрахователна сума от действителната стойност на застрахования плавателен съд, договорът остава в сила, като застрахователната сума се намалява до размера на действителната стойност. Застрахователят не е длъжен да върне частта от премията, която съответства на разликата на застрахователната сума и действителната стойност на плавателния съд.
Ако е уговорена по-малка застрахователна сума от действителната стойност на застрахования плавателен съд и той погине или бъде повреден, обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и действителната стойност.

ЗАДЪЛЖЕН?Я НА ЗАСТРАХОВАН?Я ПР? СКЛЮЧВАНЕ ? ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВ?Е НА ЗАСТРАХОВКАТА

При сключване на договора Застрахованият е длъжен да обяви всички съществени обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за преценката на Застрахователя относно риска, условията на застрахователния договор, застрахователната премия и за решението на Застрахователя да приеме предложението, освен ако се касае за общоизвестни обстоятелства, които Застрахователят е могъл да знае, ако е положил грижа на добър Застраховател.
Застрахованият е длъжен:
– а пази и да се грижи като добър стопанин за плавателния съд;
-да не предприема сам или чрез други лица, без знанието и съгласието на Застрахователя, никакви изменения по него, които биха съществено увеличили риска;
-дауведомява своевременно Застрахователя за всички изменения, които настъпват в състоянието или положението на плавателния съд, или условията, при които е сключена застраховката, като:увеличени опасности;
изменение предназначението на плавателния съд;пренасяне на експлозивни материали и други опасни товари;отдаване под наем без екипаж и др.
-да осигури правоспособен екипаж за плавателния съд, а по време на престоите му да осигури на борда такава част от екипажа, която да бъде достатъчна за обезпечаване безопасността на плавателния съд и изпълнение на необходимите дежурства според изискванията на съответните власти;
– да обезпечава на борда на плавателния съд задължително стъкмяване, оборудване и запаси;
– да спазва изискванията за провеждане на технически надзор от класификационната организация и да спазва нейните препоръки, ако плавателният съд има клас;
– при съдебни процеси или при водене на преговори за доброволно споразумение Застрахованият задължително ангажира помощта на Застрахователя.

ЗАДЪЛЖЕН?Я НА ЗАСТРАХОВАН?Я ПР? НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБ?Т?Е.

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен в срок от 72 часа от узнаването да уведоми Застрахователя, но не по-късно от 7 дни.
Застрахованият е длъжен да вземе всички разумни мерки, необходими за опазване и спасяване на плавателния съд, за установяване, предотвратяване, ограничаване или намаляване на щетите.
Застрахованият е длъжен да уведомява незабавно писмено Застрахователя при получаване на искове от трети лица и да го поканва да участва в преговорите, и да предоставя на Застрахователя всички документи, както и писмени пояснения за станалото събитие.
Застрахованият е длъжен своевременно да уведомява Застрахователя за предстоящи ремонти, а за чисто аварийни – незабавно.
Да съгласува предварително цените на аварийните ремонти със Застрахователя.
Да осигури достъп на Застрахователя на плавателния съд по всяко време и място, когато бъде поискано от него.
При водене на преговори за определяне размера на обезщетението за спасителни услуги Застрахованият е длъжен да поканва Застрахователя за участие в преговорите или да го държи непрекъснато в течение на хода им, когато Застрахователят не участва в тях.
При завръщане на плавателния съд в първото българско пристанище Застрахованият е длъжен да покани незабавно Застрахователя за извършване на оглед на щетите, но преди започване на аварийния ремонт.
Застрахованият е длъжен да отстранява всички щети, понесени от плавателния съд, своевременно.
Застрахованият е длъжен да обезпечи своите права срещу трети лица за виновно причинените от тях щети на застрахования плавателен съд.
Застрахованият е длъжен да оказва пълно съдействие на Застрахователя и да се съобразява с дадените от него указания и съвети в случаите на събития, покрити от застрахователния договор.

ЗАДЪЛЖЕН?Я НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застрахователят е длъжен:
– да прегледа предявената му рекламация и ако документите са нередовни, незабавно да изиска пълното им комплектуване;
– да обезщети Застрахования за всички щети, които се покриват от условията на застрахователния договор;
– да изплати на Застрахования следващото се обезщетение съгласно издаден и влязъл в сила диспаш;
– да дава указания за вземане на правилни и целесъобразни мерки от страна на Застрахования във връзка с намаляването на щетите;
– да откаже частично или изцяло плащането на обезщетение, когато щетата се дължи на груба небрежност или умисъл от страна на Застрахования;
– да се освободи от задължението да заплати застрахователно обезщетение, а в случаи на състояло се плащане – да изиска връщането му, когато Застрахованият или негов представител са се отказали от правото на регрес, или по тяхна вина, поради непредставяне на необходимата документация, или изпускане на срокове за предявяване на рекламация пред виновните за щетата лица.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти