гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка карго

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ. ТОВАР? ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ – КАРГО. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА НА ТОВАР? ПО ШОСЕ – ЧМР

КАРГО

Застраховат се всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани от юридически или физически лица по договори за внос, износ, транзит или вътрешни превози, за които има валидно сключен договор за превоз.

В?ДОВЕ ДОГОВОР? ЗА КАРГО ЗАСТРАХОВКА:

– Единична (индивидуална) полица – издава се при застраховане на един товар за точно определено пътуване и за точно фиксирана застрахователна сума.
– Абонаментна полица – рамков договор, чието действие се разпростира към всички или определени видове товари, които Застраховащия ще изпраща и/ или ще получава през определен период. При абонаментната полица се договаря формата на известяването за всеки отделен товар – индивидуална полица, апликация, сведение.
Абонаментната полица се сключва по предварително уговорени тарифни ставки, без предварително указване на застрахователните суми;
Абонаментната полица има автоматично действие при задължение на
Застраховащия да съобщава за всички пратки, обект на абонирането, а Застрахователя да ги застрахова при предварително уговорените условия;
Отчитане с месечни/ седмични сведения се договаря само за товари по внос или вътрешно карго.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛН?ТЕ УСЛОВ?Я

Определянето на условията и приложимата клауза зависят от рисковите обстоятелства и конкретните параметри на предстоящия превоз на товар.
За целта трябва да се изиска попълване на поръчка или да предоставят всички данни за превоза, като:
– Вида и теглото на товара, броя на колетите (ако има такива);
– Вида и състоянието на опаковката;
– Начина на превозване на товара (в хамбарите или на палубата) на плавателния съд, в покрити или открити камиони или вагони;
– Евентуалния пряк контакт с товари, които притежават свойствата – лесна запалимост, зацапване, миризма, разяждане и др.подобни(доколкото това му е известно);
– Вида, марката, номера, отличителните знаци на превозното средство;
– Номера и датата на превозния документ;
– Мястото на започването и завършването на превоза, на претоварването и/ или транспортирането;
– Застрахователната сума;
– Желаните покрити рискове;
Всички обстоятелства, които са му известни и имат значение за преценката на риска и условията по сключване на застраховката;

?ЗБОР НА КАРГО КЛАУЗ?

– Клаузи (1) – пълно покритие (покриват се всички рискове, освен изключените) – приложими за всяка външнотърговска сделка, при която са налице търговски договор и договор за превоз на неупотребявана стока по фактурна стойност, когато превозът се осъществява в закрити транспортни средства.
– Клаузи (2) – ограничено покритие (покриват се рисковете по Клауза С плюс земетресение, гръм, вулканично изригване, измокряне вследствие навлизане на морска вода)
– Клаузи (3) – минимално покритие (покрива се пожар, потъване, засядане, преобръщане на транспортно средство, сблъсък, обща авария)
Клаузи (3) се прилагат когато такова е желанието на клиента, както и при:
– Застраховане на употребявани стоки;
– Превоз на стоки със собствен транспорт;
– Застраховане на насипни и наливни товари.
– Застраховането на стоки, превозвани в открити вагони, камиони, платформи, на палуба.

ОСОБЕН? Р?СКОВЕ, ?ЗВЪНРЕДН? ПОКР?Т?Я

При застраховане на товар, превозван с кораб, построен преди 10 и повече години, се прилага ?нститутска Класификационна Клауза и се начислява допълнителна ставка за старост на кораба, която се определя конкретно за всеки превоз, след като се направи необходимата справка в кобарните регистри.
Когато по акредитивни условия е наложено изискване към Застрахователя да покрие някои от обичайно изключените от Общите условия и Клаузи рискове, те могат да бъдат включени в застрахователното покритие чрез прилагане на други клаузи и при
плащане на допълнителна премия. В тези случаи трябва да се представи копие от акредитива.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума се определя по действителна стойност на товара в мястото и по времето на натоварването заедно с разходите за застраховка, превозна цена и очаквана печалба. Най-често това е фактурната стойност или цената на товара увеличена с 10%.
В зависимост от желанието на клиента и условията на търговския договор може да бъде на български или английски език. Ако застрахователната полица се издава на английски език се изисква и поръчката за застраховка да бъде попълнена на английски.
При еднократни полици се посочва само начало на застраховката като съгласно ОУ за край се приема обичайния срок на доставка на товара. За начало на застраховката се посочва датата на товарния документ. Тази дата може да бъде най-късно от датата на издаване на полицата.
Към всяка сключена полица се издава сметка за дължимата застрахователна премия.
Ако застрахователната сума е във валута, застрахователната премия се плаща в лева по курса на БНБ в деня на сключването на застраховката. В сметката се указва
срока и начина на плащане на премията.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти