гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка професионална отговорност

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРО?ТЕЛ??

Предмет и обхват на застрахователна защита

Съгласно Общи условия задължително застраховане в проектирането и строителството е във връзка с вреди,причинени на собственика /инвеститора, другите участници в строителството и/ или трети
лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение напрофесионалната им дейност.
Застрахователното покритие включва отговорността за смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/ или на трети лица, както и за материални вреди върху имущество на други участници в строителството и/ или на трети лица, причинени от Застрахования.
Специални изключени рискове
Застрахователят не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за вреди,произтичащи от или дължащи се вследствие на:
-война или тероризъм;
– пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
– неправомерно използване на запалими или взривни материали;
– в резултат на работа с азбест или изделия, съдържащи азбест;
– по договори, в които ЗАСТРАХОВАН?Я е доставчик или производител, дори когато това е свързано с професионалната му дейност;
-глоби, санкции, неустойки, дължими от ЗАСТРАХОВАН?Я;
– вреди, нанесени на собствени служители и/ или работници;
– поради просрочване на прогнозни срокове или превишаване на предвидени разходи;

ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА Л?ЦА, УПРАЖНЯВАЩ? ТЕХН?ЧЕСК? КОНТРОЛ В ПРОЕКТ?РАНЕТО НА КОНСТРУКТ?ВНАТА ЧАСТ

Предмет и обхват на застрахователната защита
Съгласно общите условия тази застраховка покрива
отговорността на лица, упражняващи контрол в проектирането на конструктивната част и строителството във връзка с вреди, причинени на собственика / инвеститора /, другите участници в строителството и/ или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната им дейност.
Застрахователното покритие включва отговорността за смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/ или на трети лица, както за материални вреди върху имущество на други участници в строителството и/ или на трети лица, причинени от Застрахования.

Специални изключени рискове
Застрахователят не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за вреди,произтичащи от или дължащи се вследствие на:
-война или тероризъм;
-пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
-неправомерно използване на запалими или взривни материали;
-в резултат на работа с азбест или изделия, съдържащи азбест;
-по договори, в които ЗАСТРАХОВАН?ЯТ е доставчик или производител, дори когато
това е свързано с професионалната му дейност;
-глоби, санкции, неустойки, дължими от ЗАСТРАХОВАН?Я;
– вреди, нанесени на собствени служители и/ или работници;
-поради просрочване на прогнозни срокове или превишаване на предвидени разходи;

ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА Л?ЦА, УПРАЖНЯВАЩ? НЕЗАВ?С?М СТРО?ТЕЛЕН НАДЗОР

Предмет и обхват на застрахователната защита
Съгласно Общите условия за застраховане на професионални отговорноски и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството във връзка с вреди, причинени на собственика / инвеститора, другите участници в строителството и/ или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната им дейност.
Застрахователното покритие включва отговорността за смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/ или на трети лица, както за материални вреди върху имущество на други участници в строителството и/ или на трети лица, причинени от ЗАСТРАХОВАН?Я.

Специални изключени рискове
Застрахователят не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за вреди,произтичащи от или дължащи се вследствие на:
– война или тероризъм;
– пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
– неправомерно използване на запалими или взривни материали;
– в резултат на работа с азбест или изделия, съдържащи азбест;
– по договори, в които ЗАСТРАХОВАН?ЯТ е доставчик или производител, дори когато
това е свързано с професионалната му дейност;
– глоби, санкции, неустойки, дължими от ЗАСТРАХОВАН?Я;
-вреди, нанесени на собствени служители и/ или работници;
-поради просрочване на прогнозни срокове или превишаване на предвидени разходи;

ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТ?, АРХ?ТЕКТ? ? СТРО?ТЕЛН? ?НЖЕНЕР?

Предмет и обхват на застрахователната защита
Съгласно Общите условия за застраховане на професионални отговорноски покрива професионалната отговорност на проектанти, архитекти и строителни инженери, наричаниЗАСТРАХОВАН във връзка с вреди, причинени на собственика / инвеститора, другите участници в строителството и/ или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната им дейност.
Застрахователното покритие включва отговорността за смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/ или на трети лица, както за материални вреди върху имущество на други участници в строителството и/ или на трети лица, причинени от ЗАСТРАХОВАН?Я.

Специални изключени рискове
Застрахователят не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за вреди,произтичащи от или дължащи се вследствие на:
– война или тероризъм;
-пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
-неправомерно използване на запалими или взривни материали;
-в резултат на работа с азбест или изделия, съдържащи азбест;
-по договори, в които ЗАСТРАХОВАН?ЯТ е доставчик или производител, дори когато
това е свързано с професионалната му дейност;
-глоби, санкции, неустойки, дължими от ЗАСТРАХОВАН?Я;
-вреди, нанесени на собствени служители и/ или работници;
-поради просрочване на прогнозни срокове или превишаване на предвидени разходи;

ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГ?СТР?РАН? ОД?ТОР?

Предмет и обхват на застрахователната защита
Съгласно Общите условия за застраховане на професионални отговорноски, покрива отговорността на регистрирани одитори в т.ч. специализирани одиторски предприятия във връзка с имуществени вреди, причинени в срока на застраховката, представляващи пряка и
непосредствена последица от виновни действия и бездействия на ЗАСТРАХОВАН?Я като резултат от професионалната им дейност по извършване на независим финансов одит на финансови отчети на предприятия.

Специални изключени рискове
Застрахователят не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за вреди,произтичащи от или дължащи се вследствие на:
-?зтичане на поверителна за одитирания информация;
– Неизпълнение на задълженията на регистрирания одитор;
-Професионални действия, предприети след загуба на правоспособност.
ПОНЯТ?Я:
*специализирано одиторско предприятие – седалище в Република България и с основен предмет на дейност независим финансов одит на
финансови отчети на предприятия
*събирателно дружество, в което повече от половината съдружници са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители;
*командитно дружество, с което повече от половината неограничено отговорни съдружници са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители;
*дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците принадлежат на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители и управителят (мнозинството от управителите) са регистрирани дипломирани
експерт-счетоводители. Когато в застрахователната полица като застрахован е вписано специализирано одиторско предприятие, за застраховани се считат дипломираните експерт-счетоводители, които работят за специализираното одиторско предприятие на трудов договор
или друго правно основание и са записани индивидуализиращите ги признаци в полицата или съответно приложение към нея.

ПРОФЕС?ОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТ?

Предмет и обхват на застрахователната защита
Съгласно Общите условия за застраховане на професионални отговорности, покрива отговорността на адвокати, младши адвокати, съдружници в адвокатски дружества и сдружения и адвокатски
сътрудници, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАН, във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени в срока на застраховката, представляващи пряка и непосредствена последица от
професионалната им дейност, както и от виновното неизпълнение задълженията по оказване на правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на техните доверители и физически и юридически лица в съответствие със Закона за адвокатурата. Отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за вреди, причинени от персонала* на адвокатската кантора при положение, че лицата от този персонал са записани поименно в застрахователната полица.

Специални изключени рискове
Застрахователят не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАН?Я за:
-Вреди, причинени в резултат на дейности или действия, които не са включени в упражняването на адвокатската професия от Закона за адвокатурата, както и за вреди в резултат на консултации и съвети по финансови, счетоводни и банково-кредитни въпроси.
-Вреди, причинени от действия, включени в упражняването на адвокатската професия, но за извършването на които ЗАСТРАХОВАН?ЯТ не е бил надлежно упълномощен от Закона за адвокатурата, както и когато пълномощията са били оттеглени от клиента.
-Вреди, причинени от действия, извършени в периода от време, през който
ЗАСТРАХОВАН?ЯТ е преустановил временно дейността си като адвокат от Закона за адвокатурата.
-Вреди, причинени на адвокатските сътрудници и други служители на ЗАСТРАХОВАН?Я, причинени в резултат от неизпълнение на задълженията му, поети по силата на трудовия или граждански договор, който той е сключил с тях като: неизплащане на трудови възнаграждения, комисионни възнаграждения, обезщетения, парични бонуси, осигурителни вноски и други разходи, както и вреди от неизпълнение на други задължения на ЗАСТРАХОВАН?Я, произтичащи от трудовото и гражданското законодателство в качеството му на работодател или доверител/възложител.
-Вреди, причинени от ЗАСТРАХОВАН?Я в качеството му на председател или член на управителни или надзорни съвети на търговски дружества.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти