гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка живот

ОБЩ? ПОЛОЖЕН?Я

Застраховките са индивидуални или групови и се сключват по тарифи на застрахователя. Тарифата, по която е сключена застраховката, се посочва в застрахователната полица.
Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, по нататък наричано застрахован.

ПОКР?Т? Р?СКОВЕ

Застраховката покрива смърт на застрахования, настъпила в срока на застраховката.
Ако е предвидено в съответната тарифа, застраховката може да покрива и :
– смърт на застрахования от злополука
– трайна загуба на трудоспособност на застрахования от злополука
– временна загуба на трудоспособност на застрахования от заболяване
– медицински разходи от заболяване и / или злополука
– стоматологични разходи
– разходи за транспортиране при тежки заболявания и смърт
– и / или други рискове, настъпили в срока на застраховката.
За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до една година от настъпването е причинило смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност на застрахования.
За злополука се считат и изкълчване, обтягане или скъсване на стави, сухожилия и мускули вследствие напрягане на собствени сили, както и смърт или телесно увреждане, настъпили за застрахования при спасяване на човешки живот или имущество.

?ЗКЛЮЧЕН?Я

Застрахователят не дължи застрахователна сума, ако:
– преди да е изтекла една година от сключването на застраховката, застрахованият умишлено се самоубие
– умишлени действия на застрахования с цел самонараняване или самопричиняване загуба на трудоспособност
– употреба и въздействие на опиати, наркотици, алкохол и / или други упойващи вещества
– криминален аборт или опит за такъв
– смъртта или загубата на трудоспособност настъпили при или вследствие на извършване на престъпление от общ характер от застрахования
– смъртта на застрахования е вследствие изпълнение на смъртна присъде
– смъртта или загубата на трудоспособност са причинени от или вследствие на: война, размирици или действия, имащи военен характер, стачки, бунтове и др. подобни, заболяване от СП?Н.
– Не се считат за злополука – смърт или загуба на трудоспособност на застрахования, причинени от или вследствие на : болести от каквито и да е естество, медицинска или хирургическа интервенция, освен, ако не е наложена от самата злополука, или не е задължителна профилактична имунизация, самоубийство или опит за самоубийство, атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях, или йонизираща радиация.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума се определя по договаряне в лева или друга валута и се посочва в полицата.

СКЛЮЧВАНЕ ? ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва индивидуални със здрави лица на възраст до 69 години при сключване на застраховката, или групово без ограничение на възраст и здравословно състояние.
Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение по образец на застрахователя, което се подава от застрахования и остава при застрахователя.
При индивидуална застраховка застрхованият попълва въпросник. Той е длъжен да даде верни данни по всички въпроси в него.
При неверни данни застрахователят може да откаже застраховката.
Сключването на застрахователния договор се документира със застрахователна полица, издадена от застрахователя. Предложението на застрахования, Общите условия, добавъците и специалните условия, приложени към застрахователната полица, са съставна част от застрахователния договор.
Застраховката влиза в сила от 24: 00 часа на деня, посочен в полицата за начало на застраховката и изтича в 24: 00 часа на деня, означен за край на застраховката.
Застраховката се сключва за срок от един ден до 5 години.Срокът на индивидуалната рискова застраховка се избира така, че при изтичането му възрастта на застрахования да не надвишава пределната възраст по избраната тарифа.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМ?Я

Застрахователната премия се определя от застрахователя.Застрахованият или негов представител са длъжни да заплатят дължимата застрахователна премия в срока, посочен в застрахователната полица или в сметката към нея.

ВЗА?МООТНОШЕН?Я МЕЖДУ СТРАН?ТЕ ПР? НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБ?Т?Е

При настъпване на събитие застрахования или неговите наследници или трето ползващо лице или лица са длъжни:
– да уведомят незабавно застрахователя
– да изпълнят всички указания, дадени им от застрахователя

ОБЕЗЩЕТЕН?Я

За да предяви претенция за плащане , застрахованият или неговите наследници, или трето ползващо лице или лица трябва да представи на застрахователя:
– застрхователната полица в оригинал
– акт за смърт или акт за злополука или друг документ, удостоверяващ настъпването им
– документ за удостоверяване на трайна загуба на трудоспособност – от Застрахователно –медицинска комисия при застрахователя / ЗМК /
– документ за удостоверяване на временна загуба на трудоспособност – от здравно заведение
– други документи ,поискани от застрахователя във връзка със събитието.

?ЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕН?Е

При смърт на застрахования, застрахователят изплаща застрахователна сума на законните наследници или трето ползващо се лице или лица.Ако смъртта е настъпила вследствие умишлено действие на наследник или трето ползващо се лице , извършителят не може да получи застрахователна сума или частта която се пада на него.В този случай застрахователното обезщетение се изплаща на останалите наследници или трето ползващо се лице или лица.
– при трайна загуба н трудоспособност застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума ,какъвто е процентът загубена трудоспособност.
– При временна загуба на трудоспособност застрахователят изплаща на застрахования процент от застрахователната сума или сума ,договорени в застрахователната полица
Сумата на всички плащания по полицата не може да надхвърля застрахователната сума по полицата.
?зплащането на застрахователната сума се извършва в срок до 10 дни от получаване на всички необходими доказателствагражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти