гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка имущество

Домашно имущество се предоставя срещу платена премия за застрахователна защита на собствено или чуждо недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, наричани по- нататък ЗАСТРАХОВАН, срещу пожар и природни бедствия.
Недвижимо имущество са: жилища, вили, офиси, търговски сгради и помещения, стопански сгради.

Движимо имущество са: обзавеждане, техника и уреди (битова електроника, домакински електроуреди, офис оборудване);стопанско имущество, машини и съоръжения;материални запаси.

Чуждо недвижимо и движимо имущество се застрахова, ако същото се владее или ползва от Застрахования на законно основание, като се изготви опис с изчерпателни индивидуализиращи признаци и застрахователна сума за всяка вещ. Договорът за застраховане на чуждо имущество е действителен, ако е налице одобрение от собственика на застрахованото имущество.

Съгласно специални условия и срещу допълнителна премия могат да се застраховат:
– благородни метали и изделия от тях, нумизматични и други колекции, книги, скъпи кожи и кожени изделия, антикварни предмети, произведения на изкуството с висока художествена стойност;
– огради, подпорни зидове и стени.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКР?Т?Е

Застрахователят осигурява застрахователна защита на Застрахования, по избрано от същия, основно покритие – самостоятелно или в комбинация
с допълнителни рискове.Клаузите на основните покрития и допълнителните рискове, както и специалните изключения са посочени, като отделни приложения към настоящите Общи условия и са неразделна част от тях.По договореност Застрахователят може да предостави допълнителна застрахователна защита по специални условия или клаузи, които се записват в предложението за застраховане и в полицата или в приложение към нея.
Рисковете които са включени в полицата могат да са следните:
– пожар, умишлен палеж, експлозия, имплозия, мълния, падане на пилотно летателно тяло, части от него и товара му.
– природни бедствия-буря , градушка, наводнение, пороен дъжд, измокряне вследствие на спукване на водопроводи, канализационни и отоплителни тръби, свличане и срутване на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг и лед.
– Земетресение
– чупене на стъкла, витрини , рекламни табели.
– злоумишлени действия на трети лица / вандализъм /.
– разходи за разчистване на останки.
– удар от превозно средство и/или животно.

Обезщетяват се загуби или вреди на застраховани имущества настъпили само през периода на застраховката в резултат от застрахователните събития, определени в застрахователната полица като покрити рискове.

НАЧАЛО, ВРЕМЕТРАЕНЕ ? ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застрахователния договор Влиза в сила от 00:00 часа на деня. посочен в полицата за начало и се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен в същата за край на застраховката.
Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно от всяка от страните, в случаите, когато през време на действие на същия отпадне застрахователния интерес. Застрахователят задържа частта от премията, съответстваща на изтеклия срок до прекратяването на договора.
Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно по всяко време:
-от Застрахователя – с писмено 7 (седем) дневно предизвестие, изпратено до Застрахования на адреса, посочен в застрахователния договор. Договорът се прекратява от деня, следващ края на срока на предизвестието. Получаването на същото се доказва с обратна разписка или с датата на завеждане на предизвестието в деловодството на Застрахования;
– от Застрахования – чрез изпращане на мотивирано писмено уведомление до Застрахователя, придружено от застрахователната полица и всички документи, които са неразделна част от нея. Договорът се прекратява от датата на получаване на уведомлението;
При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени или предстои да се изплатят обезщетения, частта от премията за на изтеклия застрахователен период не се връща, а неиздължената премия се дължи от Застрахования или се удържа от дължимото обезщетение.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМ?Я

Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от застрахователната сума, респ. лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства и покритието, Въз основа на които се предоставя застрахователна защита.
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено.
В случай, че застрахователната премия е определена в чужда валута, същата се заплаща в левовата равностойност, определена по централния курс на БНБ за тази валута, за деня на плащането.
При издължаване на премията за едногодишните договори на една вноска, Застрахователят може да предостави отстъпка.
На Застрахован, който продължи без прекъсване застраховка, сключена по тези Общи условия, и не е получавал обезщетение по предходната застраховащата полица, се предоставя специален бонус от премията за новия застраховатален период.
Застраховаталният договор няма сила и не поражда действие, ако застрахованият не е платил цялата премия или първата вноска на посочената в застрахователната полица дата.
Ако застрахователният договор е сключен при разсрочено плащане на застрахователната премия, Застрахованият е длъжен да плаща съответните вноски на датите, посочени в застрахователната полица.
Ако Застрахованият не е платил някоя от разсрочените вноски от застрахователната премия на определената дата и страните не са уговорили писмено отлагане на плащането, застрахователният договор се прекратява автоматично и не е в сила от 00:00 часа на 16-ия ден, (следващ датата, посочена в полицата и на която е дължима съответната разсрочена вноска.

ЗАДЪЛЖЕН?Е НА ЗАСТРАХОВАН?Я ? ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВ?Е НА ЗАСТРАХОВКАТА

През времетраене на застраховката Застрахованият е длъжен в рамките на 5 (пет) работни дни писмено да уведомява Застрахователя за новонастъпили обстоятелства, за които последният е поставил писмено въпроси, при сключване на застраховката, включително за:
– настъпили промени В дейността и/или режима на работа, независимо от техния Вид и обхват;
– промяна на адреса и местонахождението на застрахованите имущества и други подобни.
Застрахованият е длъжен:
– да поддържа застрахованите имущества в изправност и да ги стопанисва с грижата на добър стопанин;
– да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и предписанията на компетентните органи, проектант, изпълнител, производител и на Застрахователя (или на упълномощен негов представител) и да следва неговите указания;
– да съхранява цялата необходима и изисквана според законите на страната документация, отнасяща се до застрахованите имущества и интереси, така че при настъпване на застрахоВашално събитие тя да не може да бъде поведена, унищожена или загубена;
– да вземе необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие или ако такова е настъпило – за ограничаване размера на вредите;
– да осигурява достъп на Застрахователя за проверка на състоянието на застрахованите имущества;
– да поддържа ред и чистота в застрахованите помещения и на работните площадки, както и да вземе минимални превантивни мерки, като:след приключване на работния ден работните дрехи на служителите да бъдат прибирани в метални шкафове извън работните помещения; производствените да се събират периодично и да се съхраняват в негорими метални контейнери до изхвърлянето им на определените за целта места.
Ако Застрахованият не спазва задълженията посочени в и това е оказало въздействие за настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят има право да откаже изцяло или частично изплащането на обезщетение или да прекрати застрахователния договор.

НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБ?Т?Е

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
– в срок не по-дълъг от три дни от узнаването за него да уведоми (предяви претенция) най-близката главна агенция или офис на Застрахователя чрез попълване на Уведомление за настъпила вреда по образец на Застрахователя;
– да докаже по безспорен начин претенцията си към Застрахователя по основание и размер;
– да не променя състоянието на увреденото имущество или да не предприема действия, които биха увеличили размер на вредите, без разрешение от Застрахователя; да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите от застрахователното събитие u да следва указанията на Застрахователя.
– да осигури свободен достъп на Застрахователя до убеденото имущество и източника на вреда;
– да предоставя на Застрахователя или на негов представител писмено поискана информация, данни и/или документация – планове, спецификации, счетоводни книги, фактури и други доказателства във връзка с предявения иск, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите.
Вредите се установяват чрез оглед и описание от представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов упълномощен представител.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти