гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка гражданска отговорност

Обект на застраховката:

Обект на застраховане по задължителна застраховка Гражданска Отговорност на автомобилистите е гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застрахователният договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България съгласно българския закон, а след 01.01.07 г. и на територията на държава членка на Европейския съюз съгласно нейния закон.

Застрахователно покритие и лимити на отговорност:

Застрахователят покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди, вследствие притежаването и/или използването на моторно превозно средство, съобразно законодателството на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие.
Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
– за всяко събитие при едно пострадало лице – до 700 000 лв.
– за всяко събитие при две и повече пострадали лица – до 1 000 000 лв.
Вредите, причинени на чуждо имущество:
– за всяко събитие – до 200 000 лв.
Застрахователят покрива и отговорността за вреди, причинени във връзка с притежаването и/или използването на моторно превозно средство от лице, което:
– не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие че не придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, кражба чрез взлом, грабеж или престъпление по чл.346 от Наказателния кодекс.
– не притежава или на което временно е отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство.
– което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.

Застрахователна премия:

Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на приета тарифа. Премията може да бъде платена еднократно или разсрочено – на месечни вноски. В случаите на разсрочено плащане разсрочените вноски от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. При неплащането на поредна вноска при разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на 15 /петнадесетия/ ден след датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Задължения на Застрахования:

Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.
Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя за установяване на обстоятелствата и фактите, свързани с настъпилото застрахователно събитие, и да предоставя писмена информация и документи, с които разполага, както и да дава писмени обяснения по случая при поискване на такива от Застрахователя.
Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от промяна в собствеността на застрахованото МПС да уведоми Застрахователя за новонастъпилите обстоятелства.
В случаите, когато застрахователната полица е издадена преди получаване на регистрационен номер от КАТ и същия не фигурира в нея Застрахованият е длъжен в седем дневен срок от получаването на регистрационния номер от КАТ писменно да уведоми Застрахователя за новонастъпилите обстоятелства.

Застрахователно обезщетение:

При смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.
При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда. Обезщетенията за вреди на моторни превозни средства се определят в съответствие с приета от комисията наредба за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

Застрахователят има право на регрес към Застрахования в следните случаи:

Застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпване на пътно транспортно произшествие:
– е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействие на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог.
– не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторно превозно средство, която застрашава безопастността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това.
Застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти