гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка автокаско

Автомобилна заскраховка Каско, с която срещу платена застрахователна премия предоставя застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на моторно превозно средство (МПС), както и допълнително извършени разходи, в резултат на настъпили застрахователни събития.

Обект на застраховката:

Обект на застраховане са сухопътни превозни средства / без релсови превозни средства /, движещи се със собствен двигател и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, предназначени за движение по пътищата и снабдени с български регистрационни номера.
Застраховат се: моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета с български регистрационни номера (постоянни, временни и транзитни), тролейбуси; селскостопански, строителни, вътрешнозаводски и други колесни и верижни машини със специално предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство;
мотопеди и мотоциклети.
Не се застраховат МПС спрени от движение/снети от отчет/, както и такива с увредени ключалки, дръжки на врати,счупени стъкла или
стъклоповдигачи.

Застрахователна сума, действителна стойност и отговорност на Застрахователя

Застрахователната сума се договаря между Застрахователя и Застрахования в лева или чуждестранна валута и не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката. Тя се записва в застрахователната полица. Когато застрахователната стойност е определена в чуждестранна валута, се счита, че застрахователната сума към всеки един момент от застраховката е равна на левовата равностойност на съответната чуждестранна валута, изчислена по централния курс на БНБ за този ден.
Действителната стойност на МПС може да бъде равна на цената на закупуването му в ново състояние от производител или официален вносител.
Действителната стойност на употребявано МПС се определя на база средна пазарна цена или по цени, приети от Застрахователя за оценка на употребявани МПС, със съответни корекции след оглед от упълномощен от Застрахователя автоексперт.
Действителната стойност на допълнително монтираното оборудване се определя на база представени документи за покупко/продажба със съответното овехтяване или по оценка на Застрахователя.
Стойността на допълнително монтираното оборудване се отразява в полицата и не може да надвишава общо 20% от застрахователната сума.
Отговорността на Застрахователя е до застрахователната сума, но не по-висока от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие. Отговорността на Застрахователя за допълнителното трайно монтирано оборудване е до определената в полицата застрахователна сума за него.

Застрахователна премия и начин на плащане

Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от избраната от Застрахования клауза, териториална валидност на застраховката, уговореното самоучастие, допълнителни специални условия (ако има такива), в лева или чуждестранна валута, в зависимост от валутата в която е определена застрахователната сума.
Застрахователната премия се заплаща съобразно избрания вариант на застраховка – еднократно или разсрочено. В случай, че застрахователната сума е определена в чуждестранна валута, премията се заплаща в левовата равностойност на същата, определена по централния курс на БНБ, валиден за деня на плащането.
Застрахователния договор няма сила и не поражда действие, ако застрахованият не е платил цялата премия или първата вноска на уговорената в полицата дата.

Пасивна маркировка

При сключване и подновяване на застраховка, задължително се изисква пасивно маркиране и подновяване на информационно обслужване за всички МПС, за които е договорено покритие за Кражба и грабеж на цяло МПС и Тотална загуба.
При подновяване на застрахователни полици на МПС, които към датата на сключване на застраховката се намират временно извън територията на Република България, се допуска сключване на застрахователната полица без оглед и подновяване на информационното обслужване на маркировката. В този случай до момента на извършване на оглед и маркировка съгласно изискванията на Застрахователя, застрахователното покритие се предоставя единствено за риска „Пътно-транспортно произшествие“. В застрахователната полица в поле „Специални договорености“ се записва следния текст: „Застраховката покрива единствено риска „Пътно-транспортно произшествие“ до извършване на оглед и подновяване на информационно обслужване на МПС съгласно изискванията на Застрахователя“.
Пасивната маркировка се извършва от фирма-маркировач в пунктовете, посочени от застрахователя. Цената за маркировката е за сметка на Застрахования и е съгласно ценоразпис на фирмата-маркировач.
За МПС, маркирани за предходната година в същата фирма-маркировач се изисква подновяване на информационното обслужване.
След сключване на застраховка, Застрахования предоставя МПС и застрахователната полица в посочения от Застрахователя пункт за пасивно маркиране. Служител на фирмата маркировач удостоверява извършването на маркировка и подновяването на информационно обслужване, посредством полагане на подпис, печат, дата и час върху оригинала на полицата.

НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБ?Т?Е

При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят се за-дължава да:
– приеме писменото уведомление, приложените документи и образува преписка по предявената претенция; – извърши оглед и документира повредите по МПС в присъствието на Заст-рахования или негов представител;
– извърши оглед на посочен от Застрахования адрес, ако в резултат на нас-тъпило събитие МПС не може да се придвижва на собствен ход;
– връчи екземпляр от описанието на вредите/щетите по МПС на Застрахо-вания или на неговия представител;
– съобщи писмено на Застрахования какви документи допълнително трябва да представи за доказване на претенцията по основание и размер, за изпла-щане на обезщетението;
– изплати застрахователно обезщетение на Застрахования в срок до 15 дни, считано от датата когато Застрахованият е изпълнил задълженията си за представяне на всички необходими документи, включително допълнително поисканите писмено от Застрахователя, както и задълженията за уведомяване на Застрахователя, и за допускане, и извършване на оглед на застрахованото имущество;
-уведоми писмено Застрахования при отказ за изплащане на обезщетение, като изложи конкретните мотиви за своето решение.
Всички съобщения и уведомления между страните по сключен договор за застраховка се правят писмено до съответната агенция или офис на Застра-хователя, респективно на последния адрес на Застрахования, посочен в полицата или писмено съобщен от него.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕН?Е

Претенция за застрахователно обезщетение се предявява от Застрахования или изрично упълномощен негов представител след представяне на следните документи:
– документ за самоличност;
– свидетелство за регистрация на МПС и талон за годишен технически преглед;
– свидетелство за управление на водача участник в събитието заедно с контролен талон респ. АУАН, ако контролният талон е отнет;
– застрахователна полица;
– талон за маркиране;
– документ от компетентните органи удостоверяващ събитието:протокол за ПТП от пътна полиция – КАТ или констативен протокол (при ПТП);служебна бележка от хидро-метеорологичната служба или Кмета/негов пълномощник/ на населеното място, в което е настъпило събитието (при природни бедствия);служебна бележка от съответното звено на службите за пожарна и аварийна безопастност (при пожар);служебна бележка от РПУ (при кражба, грабеж и злоумишлени действия);
– двустранен констативен протокол/ДКП/ изготвен в съответствие с приложимото право (при ПТП);
– всички налични ключове/заключващи устройства/ за МПС и устройства за управление на алармената система и/или имобилайзера, свидетелството за регистрация – част І и част ІІ (при кражба или грабеж на МПС);
– други документи по искане на Застрахователя, свързани с установяване на събитието и размера на вредите, вкл. фактура и/или договор за покупко-продажба на МПС;
– при Тотална щета на МПС – документ за прекратяване регистрацията на МПС издаден от компетентните държавни органи.
прочети всичко за застраховката (PDF)гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти