гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Домашни животни

Животновъдството, като основен отрасъл на селското стопанство и поставянето му на съвременна производствена основа, изисква влагането на много и то големи инвестиции от страна на производителите. Това поражда необходимостта вложените средства да бъдат надеждно защитени. Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност.

От няколко години на застрахователния пазар се предлагат Общи и Специални условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели, които адекватно и точно отговарят на изискванията на клиентите. В съответствие с бързо променящата се стопанска обстановка в страната тези условия непрекъснато се актуализират и усъвършенстват, за да могат в по-пълна степен да задоволят растящите потребности от тези продукти.

Общи условия

По „Общи условия за застраховане на домашни животни, птици и кошери с пчели“ се застраховат:
• говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
• коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
• свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
• птици, отглеждани при интензивни условия;
• племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
• кошери с пчели;
• риба – отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
• фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч – отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:
• пожар;
• природни бедствия;
• злополуки;
• заразни, незаразни, паразитни и други болести.

Застрахованият е длъжен:
• да спазва ветеринарно-зоотехническите изисквания за хранене, гледане и опазване на застрахованите обекти, като взема всички зависещи от него мерки за
предотвратяване и заболявания и умирания на същите.
• при заболяване на животните да се обръща за ветеринарна помощ, като спазва стриктно дадените указания за профилактика и лечение.


Може би ще ви е полезно и:

 • Закон за данък върху застрахователните премии
 • Почти никакви глоби за неразлепени стикери по Гражданска отговорност или винетки
 • Пазарът на „Гражданската отговорност” у нас
 • Гражданската отговорност и задължителната застраховка Злополука на пътниците в обществения превоз
 • За договорите по застраховката „Гражданска отговорност”
 • За последния месец се увеличи обхватът на Гражданската отговорност
 • 50% спад в продажбите на застраховката „Гражданска отговорност” в Югозападна България
 • Предложения за „Гражданска отговорност” и по мобилните телефони
 • В условията на криза – бум на застрахователните измами по Гражданска отговорност и Каско
 • Застрахователите искат застраховката „Гражданска отговорност” да се покачи още
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти