гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

За гражданската отговорност

ОБЩО ОП?САН?Е

?зберете за Вас и Вашия автомобил застраховка при коректен застраховател.

Обект на застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е Гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства /МПС/, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

С договора за застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. С договора за застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят може да се задължи за покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за неизпълнение на негово договорно задължение.
Застрахованият от своя страна е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност.В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил по застраховка “Гражданска отговорност”.

Всеки притежател на моторно превозно средство е длъжен да сключи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в случаите, в които:
– притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение;
– управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка.

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.
Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи:
– при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
– при сключване на гранична застраховка;
– при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;
– при сключване на застраховка на бавнодвижещо се моторно превозно средство;
– при сключване на застраховка на самоходни машини.

КЪДЕ Е ВАЛ?ДНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката е валидна на територията на държавите – страни по Споразумението между националните бюра на застрахователите от държавите-членки на Европейското икономическо пространство и други асоциирани страни –Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, ?рландия, ?сландия, ?спания, ?талия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейзария и Швеция.

С цел свободно придвижване на територията на континентална Европа, препоръчваме на клиентите ни по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите преди напускане на територията на Република България да се снабдят с Международна карта за автомобилна застраховка (сертификат “Зелена карта”). При проверка от Пътна полиция в съответната държава, като доказателство за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите все още се изисква сертификата „Зелена карта”, който е международно утвърден образец и е познат във всички европейски държави.

KАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Дължимата годишна застрахователна премия се определя на база следните обективни и субективни рискови фактори: вид МПС, обем на двигателя, общо тегло, брой места и специфични характеристики на МПС, регистрационен номер и постоянен адрес на собственика, територия, на която ще се управлява МПС, начин на плащане на застрахователната премия и броя на подлежащите на застраховане обекти.

СРОК ЗА ?ЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕН?Я

Обезщетението по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.


Може би ще ви е полезно и:

 • По всичко личи, че разсроченото плащане по „Гражданска отговорност“ ще се запази
 • Застрахователи предлагат Гражданската отговорност да е за шофьора, а не за автомобила
 • Промени по застраховка Гражданска отговорност към различни компании
 • Тройна връзка при „Гражданска отговорност”
 • Гражданска отговорност и Зелена карта
 • Бонус- малус системата ще се приема през декември
 • Какво представлява застраховка Трудова злополука
 • Разходите по застраховка Гражднаска отговорност ще са до 20 % от цената
 • Как се определя цената на застраховка Гражданска отговорност.
 • Алармираха за некоректни цени по Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти